Print
Nov 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Nov 18
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:30 AM

Nov 22
 • Varsity

Practice

Monday 10:30 AM - 12:30 PM

Nov 23
 • Varsity

Practice

Tuesday 8:30 AM - 10:30 AM

Nov 29
 • Varsity

Practice

Monday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 01
 • Varsity
 • game

Christian

 • Win
 • 1-0

3-0

1
0
Dec 02
 • Varsity

Practice

Thursday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 03
 • Varsity
 • game

@ Mt. Miguel

 • Win
 • 2-0

2-1

0
0
Dec 04
 • Varsity
 • game

Kearny

 • Loss
 • 2-1

1-0

1
0
Dec 06
 • Varsity

Practice

Monday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 08
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 10
 • Varsity

Practice

Friday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 13
 • Varsity
 • game

High Tech High

 • Win
 • 3-1

2-1

0
0
Dec 14
 • Varsity

Practice

Tuesday 6:30 AM - 8:30 AM

Dec 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Dec 16
 • Varsity

Practice

Thursday 3:15 PM - 5:15 PM

Dec 17
 • Varsity
 • game

High Tech NC

 • Win
 • 4-1

4-0

0
0
Dec 20
 • Varsity

Practice

Monday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 21
 • Varsity

Practice

Tuesday 8:00 AM - 10:00 AM

Jan 05
 • Varsity
 • game

O'Farrell

 • Win
 • 5-1

6-0

1
0
Jan 06
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 07
 • Varsity
 • game

Pacific Ridge

 • Tie
 • 5-1-1

0-0

0
0
Jan 10
 • Varsity

Practice

Monday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 12
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 14
 • Varsity

Practice

Friday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 14
 • Varsity
 • game

@ Bishops

 • Tie
 • 5-1-2

1-1

0
0
Jan 17
 • Varsity

Practice

Monday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 19
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 20
 • Varsity
 • game

@ Orange Glen

 • Loss
 • 5-2-2

3-1

0
0
Jan 21
 • Varsity

Practice

Friday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 21
 • Varsity
 • game

@ Country Day

 • Tie
 • 5-2-3

1-1

0
0
Jan 26
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 27
 • Varsity
 • game

Country Day

 • Win
 • 6-2-3

3-1

0
0
Jan 28
 • Varsity

Practice

Friday 6:30 AM - 8:30 AM

Jan 31
 • Varsity

Practice

Monday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 01
 • Varsity
 • game

Bishops

 • Loss
 • 6-3-3

1-0

0
0
Feb 02
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 03
 • Varsity
 • game

@ Parker

 • Loss
 • 6-4-3

7-0

0
0
Feb 04
 • Varsity

Practice

Friday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 04
 • Varsity
 • game

Parker

 • Loss
 • 6-5-3

3-0

0
0
Feb 07
 • Varsity

Practice

Monday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 08
 • Varsity
 • game

Orange Glen

 • 6-5-3

0-0

0
0
Feb 09
 • Varsity

Practice

Wednesday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 10
 • Varsity

Practice

Thursday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 11
 • Varsity

Practice

Friday 6:30 AM - 8:30 AM

Feb 15
 • Varsity
 • playoff

@ Otay Ranch

 • Win
 • 7-5-3

2-0

0
0
Feb 18
 • Varsity
 • playoff

@ Bishops

 • Loss
 • 7-6-3

3-2

1
0